نتايج سرشماری جمعيت سال ۱۳۸۵ در شهر ستان نيشابور

نام منطقه

جمعیت کل

تعداد مرد

تعداد زن

تعداد خانوار

جمع کل شهرستان نيشابور

448,170

223,663

224,507

118,351

جمع بخش  تخت جلگه

34,577

16,898

17,679

8,677

دهستان  تخت جلگه

13,063

6,509

6,554

3,309

دهستان  فيروزه

9,295

4,608

4,687

2,323

دهستان  بينالود

7,012

3,327

3,685

1,753

شهر فيروزه

5,207

2,454

2,753

1,292

جمع بخش  زبرخان

54,991

27,218

27,773

14,721

دهستان  اردوغش

9,862

4,920

4,942

2,541

دهستان  اسحق آباد

10,110

4,961

5,149

2,618

دهستان  زبرخان

14,765

7,184

7,581

4,124

شهر درود

5,171

2,523

2,648

1,433

شهر قدمگاه

3,151

1,520

1,631

823

شهر خرو

11,932

6,110

5,822

3,182

جمع بخش  سرولايت

18,523

8,889

9,634

4,814

دهستان  سرولايت

10,783

5,087

5,696

2,951

دهستان  برزنون

6,032

2,985

3,047

1,437

شهر چكنه

1,708

817

891

426

جمع بخش  مركزى

279,247

140,571

138,676

74,990

دهستان  دربقاضى

10,437

5,099

5,338

2,722

دهستان  ريوند

12,619

6,269

6,350

3,301

دهستان  فضل

15,827

8,207

7,620

4,403

دهستان  مازول

31,504

15,976

15,528

7,876

شهر نيشابور

208,860

105,020

103,840

56,688

جمع بخش  ميان جلگه

37,697

18,637

19,060

9,427

دهستان  بلهرات

11,827

5,934

5,893

3,040

دهستان  عشق آباد

15,557

7,741

7,816

3,854

دهستان  غزالى

8,977

4,290

4,687

2,182

شهر عشق آباد

1,336

672

664

351

جمع بخش  طاغنكوه

22,864

11,312

11,552

5,665

دهستان  طاغنكوه جنوبى

6,876

3,384

3,492

1,698

دهستان  طاغنكوه شمالى

15,988

7,928

8,060

3,967

غيرساكن

271

138

133

57

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۶ساعت 18:32  توسط محمد تاجيك MOHAMMAD TAJIK   |